Les 10 novetats en el transport de mercaderies perilloses ADR per a aquest 2015. Necessites un conseller de seguretat?

18 Març 2015 | transport de mercaderies perilloses ADR
/img/blog/transambiental-96545-med.jpg

En aquest article farem un resum de les 10 modificacions més rellevants sobre el transport de mercaderies perilloses. En Transambiental ja ens hem posat mans a l'obra per donar cobertura a aquestes noves exigències que presenta el món del transport de residus. Així que, si tens qualsevol dubte o necessites un conseller de seguretat, no dubtis en contactar amb nosaltres aquí!

 

Des de les matèries primeres fins al transport, moltes de les substàncies que s'utilitzen en diferents organitzacions, especialment del sector industrial, tenen característiques de perillositat que les converteixen en mercaderies perilloses. La normativa estableix disposicions específiques per a la càrrega, descàrrega i manipulació de les mercaderies perilloses, condicionant com es realitzarà l'envasament i l'etiquetatge i així poder garantir la seguretat en el transport de residus perillosos.

L'adequada gestió de mercaderies perilloses i la correcta interpretació dels requisits legals és un element clau en el sistema de gestió ambiental. Per aquest motiu de seguretat i prevenció de riscos laborals, tenir un conseller de seguretat que supervisi tot el procés, és essencial. Totes les empreses de transport de residus perillosos que realitzin càrrega o descàrrega, transport o embalatge de mercaderies perilloses estan obligades a nomenar un conseller de seguretat ADR. També hauran de presentar dins el primer trimestre de cada any un informe anual a les autoritats, si excedeixen les quantitats reflectides en la següent taula:

 

Mercaderies molt perilloses

>>

Més de 20 kg. / Litres

Mercaderies perilloses

>>

Més de 333 kg. / Litres

Mercaderies poc perilloses

>>

Més de 1000 kg. / Litres

 

La forma més senzilla de saber si l'empresa està obligada a tenir un conseller de seguretat ADR és tenir en compte que si els vehicles que carreguen, descarreguen o transporten mercanc í as perilloses van senyalitzats amb un panell taronja en la seva part anterior i posterior. Si la resposta és afirmativa, és obligatori per a aquestes empreses de transport de residus perillosos el nomenament d'un conseller de seguretat. Recordem, d'altra banda, que la manca de conseller de seguretat suposa una infracció molt greu comportant sancions de fins a 4.001 €.

 

NOVETATS DEL TRANSPORT ADR

El 27 de febrer de 2014, va ser publicat al BOE el Reial Decret 97/2014 de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol. Aquest Reial Decret deroga i substitueix l'anterior Reial Decret 551/2006 i actualitza totes aquelles normes que s'havien quedat obsoletes des de la publicació del mateix. La seva entrada en vigor va començar el 19 de Març. A continuació esmentem breument les 10 novetats més significatives:

  1. Obligacions del conseller de seguretat

Els consellers de seguretat que siguin baixa en una empresa hauran d'emetre un informe anual parcial de les activitats realitzades per l'empresa durant el període de l'any en què el conseller s'hagi trobat en alta. Les dades incloses en aquest informe han de ser considerats pel nou conseller de seguretat en la redacció de l'informe anual corresponent.

  1. Obligacions de les empreses

En aquest apartat podem veure com a novetats que les empreses han de verificar que el seu conseller de seguretat reuneix els requisits exigits. També haurà de comprovar que les empreses amb les que treballa disposin al seu torn, de conseller de seguretat, si és que tal requisit els és exigible.

Les empreses han de facilitar als consellers de seguretat designats tota la informació necessària i els dotaran dels mitjans necessaris per al desenvolupament de les seves funcions.

  1. Parell ámetros de seguretat individual del conseller de seguretat (PSICS)

Es limita el nombre d'empreses a les que un sol conseller de seguretat pot prestar els seus serveis. Aquest límit queda establert per la taula i la fórmula que s'ha inclòs anteriorment en aquest mateix article.

  1. Visites t écnicas a les instal·lacions

Els consellers de seguretat realitzaran, com a mínim, una visita inicial i una cada any en tots els establiments o instal·lacions on es desenvolupin activitats amb mercaderies perilloses.

  1. Informe t écnico d'avaluaci ó

Com a resultat de les visites requerides en l'article anterior, els consellers de seguretat realitzaran, com a mínim, un informe d'avaluació comprovant el grau de compliment dels requisits exigits per l'ADR en cada establiment o instal·lació on es desenvolupin activitats amb mercaderies perilloses.

  1. Inscripci ó registral

Els consellers de seguretat, s'han d'inscriure en el Registre general de transportistes i d'empreses d'activitats auxiliars i complementàries del transport.  

  1. Documentaci ó

El transportista disposarà del model oficial d'instruccions escrites segons l'ADR, a bord del vehicle, en un idioma que entenguin i comprenguin els membres de la tripulació.

  1. Grau d'ompliment de cisternes

El carregador de cisternes o omplidor de fer constar en la carta de port, el grau d'ompliment màxim que correspongui a cada matèria ia cada dipòsit en cas de tractar d'una cisterna compartimentada.

  1. Es ñalizaci ó

El carregador de cisternes o omplidor, s'ocuparà de que la senyalització exigible (panells i etiquetes) per la normativa aplicable es trobi col·locada sobre les cisternes, els vehicles i els contenidors.

  1. Transport d'aliments

Es prohibeix la càrrega i el transport de mercaderies perilloses, excepte les considerades com alimentàries, en cisternes que hagin contingut productes alimentaris, aliments o aliments per a animals.

Igualment es prohibeix la càrrega i el transport de productes alimentaris o aliments per a animals, excepte els considerats com a perillosos, en cisternes destinades al transport de mercaderies perilloses, hagin contingut o no les mateixes, independentment que es realitzi la seva neteja després d'haver contingut matèries perilloses.

Esperem que aquest resum amb les 10 recents modificacions en la normativa sobre el transport de mercaderies perilloses ADR us hagi resultat útil. No saps on pots trobar un conseller de seguretat que gestioni tots aquests temes esmentats? Posa't en contacte amb nosaltres i t'aconsellarem per a això!

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar l'experiència de navegació i oferir continguts d'interès. Aceptar